Producenci
Jak kupować?
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 
Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego:
po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Kupującego, lub zalogowaniu – w przypadku Kupującego, który ma już konto Klienta w Sklepie, bez zalogowania (szybkie zakupy);

W trakcie składania Kupujący przechodzi kolejno przez następujące etapy:
– wybranie Towarów z oferty znajdującej się w Sklepie Internetowym Sprzedawcy; dodanie Towarów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Dodaj”.
– wybranie sposobu dostawy,
– wybranie sposobu płatności,
– wypełnienie formularza Zamówienia Towaru, przy wskazaniu rzeczywistych danych osoby Kupującej, adresu e-mail,  adresu dostawy oraz numeru telefonu,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu,
– potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Kupującego Zamówienia.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Koszt dostawy określony jest każdorazowo i uwidoczniony dla Kupującego w procesie składania Zamówienia.

Dostawa jest realizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i krajów obsługiwanych przez Pocztę Polską.

Towary dostarczane są do Kupującego na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy i płatności wskazanym w formularzu Zamówienia. Wymagany jest kompletny adres wraz z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

Zamówione Towary są wysyłane przez Sprzedawcę w terminie do 3 dni roboczych, chyba że na karcie produktu podano inaczej. Zamówienia złożone po godzinie 13:00, albo w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, traktuje się jako złożone następnego dnia roboczego. 

 
CENA. FORMY PŁATNOŚCI

Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym  umieszczone są przy danym Towarze. Wszystkie podawane ceny wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Kupujący  oprócz ceny za Towar zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia kosztów dostawy.  
Kupujący dokonuje płatności za zakupy w sposób określony w procesie akceptacji Zamówienia.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
– płatność on-line – płatność przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową,
– płatność przy odbiorze – płatność gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej lub kurierowi .

W przypadku wyboru metody płatności „płatność on-line” realizacja złożonego przez Kupującego Zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności. Złożone zamówienia z wybraną opcją „płatności on-line” oczekują na wpłatę Kupującego przez 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, po tym czasie nieopłacone Zamówienie zostaje automatycznie anulowane. 

Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon/faktura, który jest doręczany/a Kupującemu wraz z Towarem.
 

REKLAMACJE

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt wolny od wad.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu, Kupujący ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio u Sprzedawcy, bądź mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane są w rozdz. VIII Regulaminu.

W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Sprzedawcy Towar (na adres wskazany w rozdz. VIII lit. c) Regulaminu wraz z dowodem zakupu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, e-mailem lub telefonicznie.

Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia poinformowania o tym Kupującego przez Sprzedawcę. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

Sprzedawca informuje, że odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość świadczenia oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy regulują w Polsce przepisy o odpowiedzialności cywilnej, o rękojmi oraz o gwarancji, zawarte w ustawie Kodeks cywilny,  jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania Zamówienia, tj. od dnia doręczenia przesyłki Kupującemu. Jeżeli jednak Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wypełnionego formularza o odstąpieniu od umowy mailowo lub  drogą pocztową na adres wskazany w rozdz. VIII Regulaminu. W przypadku przesłania formularza drogą mailową, Sprzedawca niezwłocznie prześle  na adres mailowy nadawcy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu.

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towarów na adres wskazany w rozdz. VIII lit. c ) Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:

– rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący otrzyma zwrot wszelkich uiszczonych płatności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Kupującemu, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu należności Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w sposób zgodny z przesłanym oświadczeniem, a w przypadku braku takiej informacji, w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Kupującego potwierdzenia, że Towary  te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
 
Kupujący ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem Towaru  do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania do Sprzedawcy.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl